گالری تصاویر
پیوندهای مهم
  • پورتال امام خمینی
  • دفتر مقام معظم رهبری
  • ریاست جمهوری
  • معاونت امور مجلس
  • نقشه جامع علمی کشور
  • Ministry of Science, Research and Technology
  • صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور
قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی

 

قانون حمايت دولت گرجستان از سرمايه گذاريها

فصل اول : اصول عمومي

ماده يك : اهداف

هدف اين قانون كمك به سرمايه گذاريهاي خارجي و داخلي و فعاليت هاي توليدي است و شرايط مناسب و حقوقي را فراهم نمايد.

ماده دو : حوزه قانون

1- اين قانون شامل سرمايه گذاريهاي خارجي و داخلي است كه در داخل خاك گرجستان

انجام مي شود .

2- بوسيله اين قانون شرايط و امتيازهاي و يژه اي براي سرمايه گذاريهاي مخصوص تعيين ميشود.

3- حقوقي كه از طريق اين قانون وضع مي شود شامل اشخاص حقوقي و حقيقي است .

فصل دوم :

ماده سه : آژانس ملي سرمايه گذاري گرجستان

1- دولت گرجستان حمايت از سرمايه گذاريها را تامين مي كند

2- آژانس ملي سرمايه گذاري نماينده دولت در امور حمايت از سرمايه گذاري مي باشد .

3-آژانس مي تواند نماينده سرمايه گذار براي همكاري با ديگر نهادهاي دولتي و اشخاص  باشد و در اين راستا بين سرمايه گذار و آژانس قرارداد همكاري منعقد گرديد كه اين  قرارداد حقوق و حوزه اختيار طرفين را مشخص مي نمايد . آژانس ملي به استناد قرارداد به سرمايه گذار كمك مي كند تا سرمايه گذار مجوزهاي لازم را دريافت كرده و ديگر فعاليت ها را انجام دهد . بابت اين خدمات آژانس يك حق الزحمه اي نيز دريافت مي نمايد و ميزان حق الزحمه هم توسط وزارت اقتصاد تعيين مي گردد . سرمايه گذاراني كه سرمايه گذاري ويژه اي را انجام دهند از پرداخت حق الزحمه معاف مي شود.

4- با اين حال خود سرمايه گذار مي تواند بصورت مستقيم با نهادهاي و اشخاص ارتباط نيز برقرار نمايد.

ماده چهار : حقوق سرمايه گذار

1- حقوق سرمايه گذار بدين شرح است :

الف - اسناد لازم و هرگونه مجوز را از آژانس درخواست كند .

ب - از طريق آژانس ، اموال را خريداري نموده و تمام تشريفات مربوطه را انجام دهد .

ج - تمام اطلاعات درخصوص دريافت مجوزها و اسناد و خريد اموال و انجام سرمايه گذاري دريافت نمايد .

د - از تضمين هايي كه قانون وضع كرده است بهره مند شود .

2- نهادهاي اداري به استناد اين قانون موظف به همكاري با آژانس و سرمايه گذار هستند .

 

فصل سوم : گواهينامه و مجوز ها

ماده پنج : نحوه صدور گواهينامه و مجوز

1- گواهينامه يا مجوز در واقع حق فعاليت هست كه توسط ارگانهاي اداري صادر مي شود تا  سرمايه گذار آن را در زمان مشخص انجام دهد پيشاپيش امكان صدور هرگونه مجوز يا

گواهينامه وجود دارد بغير از موارد ذيل :

الف - گواهينامه استفاده از سلاح

ب - مجوز ساخت و ساز

ج - مجوز ساخت و حمل سلاح و تسليحات نظامي

2-  هرشخص مي تواند مجوز اوليه را درخواست نمايد

3- درخواست كننده براي دريافت مجوز و يا گواهينامه بايد اسناد لازم را براساس قانون مجوز ،جمع آوري نموده و طرح اوليه و فني را ارائه دهد . اين طرح بايد شامل ميزان سرمايه گذاري ، نوع فعاليت ، تشريح روند تكنولوژي ( ماشين آلات و تجهيزات كه مورد استفاده قرار مي گيرد ) ، جدول فعاليت و ديگر مشخصات در آن ذكر شود . سرمايه گذار ظرف 15 روز اين طرح را مشخص و ارائه دهد.

4- ارگان اداري هم موظف هست به استناد صدور مجوزها در زمان هاي تعيين شده يك

بخشنامه اي را صادر نمايد كه شرايط را براي مجوز سرمايه گذاري خارجي تسهيل نمايد .

5- پس از اينكه سرمايه گذار اسناد لازم براي فعاليت خود به نهاد مربوطه ارائه نمود اين مجوز اجرايي مي شود و خود نهاد اداري باز يك بخشنامه براي اجرايي آن نيز صادر خواهد نمود.

6- بعداز اينكه مجوز صادر گرديد ديگر امكان تغيير شرايط و يا مجوز توسط صادركننده مجوز بدون هماهنگي با سرمايه گذار وجود ندارد . چنانچه در قوانين نيز اصلاح گردد و به ضرر سرمايه گذار شود ، آن قوانين تا 5 سال اجرايي نخواهد شد .

7- نحوه و زمان صدور مجوز و گواهينامه براساس مصوبه دولت تعيين مي شود.

ماده 6 و 7 و 8 فسخ گرديده است .

فصل چهارم : شرايط حمايت از سرمايه گذاري هاي ويژه

ماده 9 : سرمايه گذاري ويژه

1- سرمايه گذاران در صورت انجام سرمايه گذاري كه ميزان آن بيش از 8 ميليون لاري و بر توسعه اقتصادي كشور تاثير گذار باشد، مي توانند درخواست خود را براي اعلام اين

سرمايه گذاري بعنوان سرمايه گذاري ويژه از سوي دولت ارائه نمايند.

2-  دولت گرجستان غير از موارد بند 1 ماده 9 ، سرمايه گذاري هاي انجام شده در مناطق

كوهستاني و محروم بميزان 2 ميليون لاري را كه به توسعه اقتصادي اين منطقه كمك

كند بعنوان سرمايه گذاري ويژه اعلام مي نمايد.

3-  دولت با صدور مصوبه سرمايه گذاري ويژه را اعلام مي كند.

ماده 10 : نحوه اعلام سرمايه گذاري ويژه

1-  سرمايه گذار مي تواند قبل يا بعد از انجام سرمايه گذاري خواستار اعلام سرمايه گذاري

ويژه شود .

2-  سرمايه گذار براي اعلام سرمايه گذاري ويژه موظف است درخواست خود را همراه با

طرح سرمايه گذاري به دولت ارائه نمايد.

3- درخواست سرمايه گذار بر اساس تصميم دولت از سوي نهاد هاي ذيربط (وزارتخانه ها)

بررسي خواهد شد و ظرف يك ماه تصميم نهايي اتخاذ مي شود. دولت مي تواند مدت تعيين شده را براي اعلام سرمايه گذاري ويژه تمديد نمايد و در اين خصوص به سرمايه گذار اعلام كند.

4-  در صورت اعلام سرمايه گذاري ويژه از سوي دولت قراردادي بين دولت و سرمايه گذار

منعقد مي شود. اين قرارداد شرايط سرمايه گذاري را مشخص مي كند . در صورت موافقت

طرفين مي توان قرارداد و طرح سرمايه گذاري تغيير داد.

5- سرمايه گذار پس از اعلام سرمايه گذاري ويژه از سوي دولت براي تضمين انجام وظايف

خود بايد وثيقه بميزان 2 درصد از ارزش سرمايه گذاري يا تضمين بانكي ارائه نمايد.

6- آژانس ملي نيز موظف است بر انجام سرمايه گذاري ويژه نظارت كرده گزارش مربوطه را به دولت ارائه نمايد. دولت بر اساس گزارش آژانس مي تواند ديگر اقداماتي در راستاي حمايت ازسرمايه گذاري انجام دهد.

7- آژانس ، سرمايه گذاري هاي ويژه را ثبت مي كند.

8- دولت مي تواند روند اعلام سرمايه گذاري ويژه را تشريح كند.

 

 

ماده 11 : مسائل مربوط به نظارت دولت بر فعاليت توليد كنندگان در صورت انجام سرمايه گذاري ويژه

1-  سرمايه گذار در صورت انجام سرمايه گذاري ويژه موظف است در خصوص نظارت انجام

شده به آژانس اعلام كند. آژانس پس از بررسي موضوع گزارش خود را در خصوص

فعاليت توليدكنندگان به دولت ارائه مي كند.

2- آژانس براي انجام وظايف خود مي تواند اطلاعات لازم را بجز اطلاعات محرمانه از نهاد

هاي ذيربط درخواست كند.

ماده 12 : پايان مدت وضعيت سرمايه گذاري ويژه

1- مدت وضعيت سرمايه گذاري ويژه توسط دولت مشخص مي شود.

2- در صورتي كه سرمايه گذار نتواند قرارداد سرمايه گذاري ويژه را اجرا نمايد دولت وضعيت سرمايه گذاري ويژه را باطل خواهد ساخت.

3- ابطال وضعيت سرمايه گذاري ويژه منجر به ابطال اسناد و مجوز هاي صادر شده ، نمي

شود . اسناد و مجوز هاي قبلي بر اساس مقررات قانوني فسخ مي شود.

4- در صورت اجراي قرارداد مبلغ تضمين كه بر اساس ماده 10 اين قانون تعيين مي شود به سرمايه گذار عودت   مي شود.

5- در صورت ابطال وضعيت سرمايه گذاري ويژه ، مبلغ پرداخت شده تضمين ، به حساب بودجه دولت واريز        مي شود.

 

 

 

ماده 13 اختيارات نهاد هاي عالي دولت

1- اسناد مربوط به طرح و برنامه ريزي فضاي سبز و مناطق در پايتخت گرجستان در مراكز جمهوري هاي خودمختار در فضاهاي سبز و مناطق حفاظت شده و موافقت دولت تنظيم مي شود .

2- به استناد قانون ميراث فرهنگي در پايتخت گرجستان و مراكز جمهوري هاي خودمختار

منطقه ساخت و ساز توسط رئيس جمهور تعيين مي شود .

3-  به استناد ماده 2 در فضاهاي سبز دهكده باكورياني ، گوداولي و همچنين در منطقه

بورجومي واگذاري زمين ها ( غير از زمين هاي خصوصي ) و صدور مجوز براي ساخت و

ساز توسط نهادهاي اداري دولت انجام مي پذيرد .

فصل 5 : اصول يا شرايط كلي

ماده 14 : فعاليت سرمايه گذاري قبل از اجراي قانون

هر فردي به منظور استفاده از اين قانون مي تواند به دولت مراجعه كند و از اين قانون

استفاده نمايد. تفاوتي درخصوص زمان فعاليت آن سرمايه گذاري نمي كند .

ماده 15 : فسخ شده است .

فصل 6 : جمع بندي

ماده 16 اجراي قانون

1- اين قانون بغير از بند 2 و 3 ماده 13 از 15 آگوست 2006 اجرايي مي شود .

2- بند 2 و 3 ماده 13 پس از صدور بخشنامه مربوطه اجرايي خواهد شد .

 

 

 

اداره کل ارزیابی و نظارت
سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه کلیه فرم های کنسولی و قوانین مربوطه درج گردیده است
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران